Ανακοίνωση – πρόσκληση υποψηφίων για συνέντευξη

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ-ΠΜΣ-ΣΤΕΛΕΧΗ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ-2021_2022

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ

Για να διευκολυνθεί η είσοδος των υποψηφίων στην “αίθουσα αναμονής” ο υπερσύνδεσμος (link) είναι:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:meeting_ODJlODg3ZmMtYzg3Ni00ODdmLTkwZDEtMWI5NmJkMTYyMGM5@thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22:%228035113d-c2cd-41bd-b069-0815370690c7%22,%22Oid%22:%2224f327c2-bc8f-4726-886f-3a9ea678d35d%22%7D