Μέλη ΔΕΠ

Καθηγητής Καραφύλλης Αθανάσιος

Καθηγητής Κόκκινος Κωνσταντίνος

Καθηγητής Μακρής Νικόλαος

Καθηγήτρια Ρόκκα Αγγελική

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Βεργέτη Μαρία

Αναπληρωτής Καθηγητής Γιαγκουνίδης Παναγιώτης

Επίκουρος Καθηγήτρια Κουγιουρούκη Μαρίνα

Επίκουρος Καθηγητής Παπαδόπουλος Συμεών

Επίκουρος Καθηγήτρια Στραβάκου Πελαγία