Μέλη ΔΕΠ

Καθηγητής Καραφύλλης Αθανάσιος

Καθηγήτρια Βεργέτη Μαρία

Καθηγητής Γιαγκουνίδης Παναγιώτης

Καθηγητής Κόκκινος Κωνσταντίνος

Καθηγητής Μακρής Νικόλαος

Καθηγήτρια Ρόκκα Αγγελική

Καθηγητής Σακονίδης Χαράλαμπος

Αναπληρωτής Καθηγητής Μάρκος Άγγελος

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Στραβάκου Πελαγία

Επίκουρος Καθηγητής Θεοδώρου Δημήτριος

Επίκουρος Καθηγήτρια Κουγιουρούκη Μαρίνα

Επίκουρος Καθηγητής Κουτσοκλένης Αθανάσιος

Επίκουρος Καθηγητής Παπαδόπουλος Συμεών