Αίτηση εισαγωγής στο Π.Μ.Σ. (2024-2025)

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ: Αίτηση εισαγωγής στο ΠΜΣ (2024-2025)

Ηλεκτρονική φόρμα υποβολής αίτησης: https://forms.gle/UssivTujM6jfPB3o7

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ηλεκτρονική αίτηση είναι υποχρεωτικό να συμπληρωθεί από τους υποψηφίους, όμως ΔΕΝ αντικαθιστά την αίτηση η οποία πρέπει να σταλεί στη γραμματεία του Τμήματος με όλα τα δικαιολογητικά που περιγράφονται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εισαγωγή στο Π.Μ.Σ.

Έναρξη μαθημάτων

Τα μαθήματα του Α΄ εξαμήνου του Ι΄ κύκλου σπουδών του Π.Μ.Σ. “Στελέχη Εκπαίδευσης στις Επιστήμες της Αγωγής” θα ξεκινήσουν το Σαββατοκύριακο 17-18 Φεβρουαρίου 2024.

Το Σάββατο 17 Φεβρουαρίου 2024, στις 14:30, θα πραγματοποιηθεί η τελετή υποδοχής των εισακτέων φοιτητών/τριων (στο Αμφιθέατρο) και στις 16:00 θα ξεκινήσουν τα μαθήματα, τα οποία θα συνεχιστούν την Κυριακή 18 Φεβρουαρίου 2024, πρωί και απόγευμα.

Ανακοίνωση για αποτελέσματα εισακτέων

Οι επιτυχόντες εισακτέοι για φοίτηση στον I΄ κύκλο σπουδών του Π.Μ.Σ. “Στελέχη Εκπαίδευσης στις Επιστήμες της Αγωγής, θα ενημερωθούν με προσωπικό e-mail που θα λάβουν το αργότερο στις 14/12/2023, αφού πρώτα τα αποτελέσματα εγκριθούν από τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 12 Δεκεμβρίου 2023.

Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ.
Καθηγητής Αθανάσιος Καραφύλλης

Αίτηση εισαγωγής στο Π.Μ.Σ. (2023-2024)

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ: Αίτηση εισαγωγής στο ΠΜΣ (2023-2024)

Ηλεκτρονική φόρμα υποβολής αίτησης: https://forms.gle/mqPVTi34KjM1nTTSA

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ηλεκτρονική αίτηση είναι υποχρεωτικό να συμπληρωθεί από τους υποψηφίους, όμως ΔΕΝ αντικαθιστά την αίτηση η οποία πρέπει να σταλεί στη γραμματεία του Τμήματος με όλα τα δικαιολογητικά που περιγράφονται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εισαγωγή στο Π.Μ.Σ.

Εξ αναβολής συνεντεύξεις. Επιστολή προς υποψηφίους.

επιστολή-για-συνεντεύξεις

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ: https://stelexi-ekpaideysis.eled.duth.gr/wp-content/uploads/2022/11/επιστολή-για-συνεντεύξεις.pdf

 

Για να διευκολυνθεί η είσοδος των υποψηφίων στην “αίθουσα αναμονής”, υπενθυμίζεται ότι ο υπερσύνδεσμος (link) είναι:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjljZDI3YWUtMjI1Yy00MWQxLTg0YTQtMzU1NzU2YTQ2Nzky%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%228035113d-c2cd-41bd-b069-0815370690c7%22%2c%22Oid%22%3a%22190dcdbe-7d62-4eca-b8b5-165da71a0d50%22%7d

Ανακοίνωση – πρόσκληση υποψηφίων για συνέντευξη. Σύνδεσμος “αίθουσας” συνεντεύξεων.

Συνεντεύξεις2223_2

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ

Για να διευκολυνθεί η είσοδος των υποψηφίων στην “αίθουσα αναμονής” ο υπερσύνδεσμος (link) είναι:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjljZDI3YWUtMjI1Yy00MWQxLTg0YTQtMzU1NzU2YTQ2Nzky%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%228035113d-c2cd-41bd-b069-0815370690c7%22%2c%22Oid%22%3a%22190dcdbe-7d62-4eca-b8b5-165da71a0d50%22%7d

1 2 3 5