Αίτηση εισαγωγής στο Π.Μ.Σ. (2022-2023)

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ: Αίτηση εισαγωγής στο ΠΜΣ (2022-2023)

Ηλεκτρονική φόρμα υποβολής αίτησης: https://forms.gle/Y1n1FUZWuAGHtZFx5

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ηλεκτρονική αίτηση είναι υποχρεωτικό να συμπληρωθεί από τους υποψηφίους, όμως ΔΕΝ αντικαθιστά την αίτηση η οποία πρέπει να σταλεί στη γραμματεία του Τμήματος με όλα τα δικαιολογητικά που περιγράφονται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εισαγωγή στο Π.Μ.Σ.

Ανακοίνωση – πρόσκληση υποψηφίων για συνέντευξη

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ-ΠΜΣ-ΣΤΕΛΕΧΗ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ-2021_2022

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ

Για να διευκολυνθεί η είσοδος των υποψηφίων στην “αίθουσα αναμονής” ο υπερσύνδεσμος (link) είναι:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:meeting_ODJlODg3ZmMtYzg3Ni00ODdmLTkwZDEtMWI5NmJkMTYyMGM5@thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22:%228035113d-c2cd-41bd-b069-0815370690c7%22,%22Oid%22:%2224f327c2-bc8f-4726-886f-3a9ea678d35d%22%7D

Κατάθεση μεταπτυχιακών εργασιών και πρακτικών υποστήριξης

Η Γραμματεία του Τμήματος, ενημερώνει μεταπτυχιακούς φοιτητές/τριες και επιβλέποντες μεταπτυχιακών για τα ακόλουθα :

1. η κατάθεση των μεταπτυχιακών εργασιών, των εντύπων της βιβλιοθήκης και της ακαδημαϊκής κάρτας γίνεται από τους/τις Μεταπτυχιακούς/ές Φοιτητές/τριες αποκλειστικά μέσα στο διάστημα κάθε εξεταστικής περιόδου+20 ημέρες
2. η παραπάνω κατάθεση προηγείται της κατάθεσης του πρακτικού υποστήριξης ή συμβαίνει την ίδια μέρα
3. η βεβαίωση περάτωσης εκδίδεται και υπογράφεται ακολούθως, φέρουσα την ημερομηνία κατάθεσης του πλήρους φακέλου υποστήριξης της μεταπτυχιακής εργασίας.

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ – ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΩΝ ΠΡΥΤΑΝΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΟΥ Δ.Π.Θ.

ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σε συνέχεια της σημερινής ανακοίνωσης – απόφασης του Υπουργείου Υγείας, σας ενημερώνουμε ότι το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, αναστέλλει τη λειτουργία του από αύριο, Τετάρτη 11 Μαρτίου 2020 και για 14 ημέρες. 

Συγκεκριμένα, αναστέλλονται:

  1. Οι πάσης φύσεως εκπαιδευτικές διαδικασίες οι οποίες απαιτούν φυσική παρουσία.
  2. Η λειτουργία των βιβλιοθηκών, των αναγνωστηρίων, των αιθουσών κοινόχρηστων ηλεκτρονικών υπολογιστών, των φοιτητικών εστιατορίων και κυλικείων, των αθλητικών εγκαταστάσεων και γενικά κάθε χώρου συνάθροισης κοινού στο ΔΠΘ σε όλες τις πόλεις έδρες του.

Επιπλέον, αναστέλλονται όλες οι τελετές, ημερίδες, συνέδρια, σεμινάρια και οι πάσης φύσεως εκδηλώσεις, όπως έχει ανακοινωθεί. 

Από την παραπάνω προσωρινή αναστολή εξαιρούνται:

  1. Οι διοικητικές δραστηριότητες και λειτουργίες, συμπεριλαμβανομένων των συλλογικών οργάνων (όπως Σύγκλητος, Πρυτανικό Συμβούλιο, Κοσμητεία, Γενική Συνέλευση Τμήματος, Τομέα, κ.λπ.).
  2. Οι ερευνητικές δραστηριότητες, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο, με την ελάχιστη δυνατή συμμετοχή του μη μόνιμου προσωπικού.
  3. Η λειτουργία του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ).
  4. Η λειτουργία των φοιτητικών εστιών για τη στέγαση των φοιτητών/φοιτητριών. 
  5. Επιπρόσθετα, ενημερώνουμε τους φοιτητές και τις φοιτήτριες ότι για τις επόμενες ημέρες και μέχρι επόμενη ενημέρωση, με μέριμνα των Πρυτανικών Αρχών του ΔΠΘ, η σίτιση θα γίνεται από τις Πανεπιστημιακές Φοιτητικές Λέσχες (Κομοτηνή στην Π. Τσαλδάρη, στην Αλεξανδρούπολη στην Νέα Χηλή, στην Ξάνθη στο κέντρο της πόλης και στην Ορεστιάδα στην φοιτητική εστία) με τη διανομή του φαγητού σε πακέτο, σε συνεχή ροή από τις 11.00 έως τις 20.00. 

Όσοι/όσες από το προσωπικό του ΔΠΘ ανήκουν στις ομάδες υψηλού κινδύνου, μετά από έγκριση της επιτροπής αντιμετώπισης εκτάκτων συμβάντων δημόσιας υγείας του ΔΠΘ, μπορούν να αιτηθούν του μέτρου της κατ ́οίκον εργασίας σε συνεννόηση με τον προϊστάμενο/προϊσταμένη τους. Για τους γονείς που αποδεδειγμένα είναι αναγκαίο να παραμείνουν στο σπίτι για τη φύλαξη των παιδιών τους, θα υπάρξει σχετική ανακοίνωση (πρόβλεψη για χορήγηση άδειας ειδικού σκοπού).
Τέλος, κρίνεται σκόπιμη για  το σύνολο της Πανεπιστημιακής μας Κοινότητας,  η πιστή τήρηση των μέτρων ατομικής πρόληψης και υγιεινής, με βάση τις οδηγίες του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ). 

Κομοτηνή, 10 Μαρτίου 2020

Οι Πρυτανικές Αρχές

1 2 3 4 5