Ανακοίνωση – πρόσκληση υποψηφίων για συνέντευξη. Σύνδεσμος “αίθουσας” συνεντεύξεων.

Συνεντεύξεις2223_2

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ

Για να διευκολυνθεί η είσοδος των υποψηφίων στην “αίθουσα αναμονής” ο υπερσύνδεσμος (link) είναι:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjljZDI3YWUtMjI1Yy00MWQxLTg0YTQtMzU1NzU2YTQ2Nzky%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%228035113d-c2cd-41bd-b069-0815370690c7%22%2c%22Oid%22%3a%22190dcdbe-7d62-4eca-b8b5-165da71a0d50%22%7d