Εξ αναβολής συνεντεύξεις. Επιστολή προς υποψηφίους.

επιστολή-για-συνεντεύξεις

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ: https://stelexi-ekpaideysis.eled.duth.gr/wp-content/uploads/2022/11/επιστολή-για-συνεντεύξεις.pdf

 

Για να διευκολυνθεί η είσοδος των υποψηφίων στην “αίθουσα αναμονής”, υπενθυμίζεται ότι ο υπερσύνδεσμος (link) είναι:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjljZDI3YWUtMjI1Yy00MWQxLTg0YTQtMzU1NzU2YTQ2Nzky%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%228035113d-c2cd-41bd-b069-0815370690c7%22%2c%22Oid%22%3a%22190dcdbe-7d62-4eca-b8b5-165da71a0d50%22%7d