Κατάθεση μεταπτυχιακών εργασιών και πρακτικών υποστήριξης

Η Γραμματεία του Τμήματος, ενημερώνει μεταπτυχιακούς φοιτητές/τριες και επιβλέποντες μεταπτυχιακών για τα ακόλουθα :

1. η κατάθεση των μεταπτυχιακών εργασιών, των εντύπων της βιβλιοθήκης και της ακαδημαϊκής κάρτας γίνεται από τους/τις Μεταπτυχιακούς/ές Φοιτητές/τριες αποκλειστικά μέσα στο διάστημα κάθε εξεταστικής περιόδου+20 ημέρες
2. η παραπάνω κατάθεση προηγείται της κατάθεσης του πρακτικού υποστήριξης ή συμβαίνει την ίδια μέρα
3. η βεβαίωση περάτωσης εκδίδεται και υπογράφεται ακολούθως, φέρουσα την ημερομηνία κατάθεσης του πλήρους φακέλου υποστήριξης της μεταπτυχιακής εργασίας.